PUBLICATION

 

 The Dog House,  Bob Yan, 2005

 

 

Wang Jiangxin's Oil painting, 2007

 

 

Style, Peng Si, 2007

 

 

Fang He,  2008

 

 

Peng Guangjun, 2008

 

Huang Gang , 2008

 

 

Upon Time,  Bob Yan's Art works

 

 

Ashes Of The Glories, Yan Chao's works

 

 

The Hollow Men, Li Wei, 2009

 

 

Environmental Art,  John Dahlsen,  2010

 

 

Watermelon Mountain,   Shi Yanliang, 2010

 

 

Lee Do's Works  , 2010

 

 

Different Currents of The Same River, Peng Si, 2010

 

 

Feelings Of Life 2010,  Xu Haidong's Solo Exhibition

 

 

When Birds Fall Asleep,  Fang He, 2010

 

 

Red Age, Huang Gang, 2010

 

 

Unthinkble,  Pern Kuanjun's Art-Works ,2004

 

 

Walking Alone With Books , Peng Si

 

 

Brilliant Straw Dogs,   Lv Xin's Works

 

 

Keeping Forward : Zhang Zhihe,Lu Haina,Jiang Peng

 

 

Fogbound Mirror    Lv Xin